BAKKER MAGNETICS' EXTERNE PRIVACY- EN COOKIEBELEID

1 Inleiding

1.1 Dit Externe Privacy- en Cookiebeleid ("Beleid") wordt gebruikt door Bakker Magnetics B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: "Bakker Magnetics"). Bakker Magnetics is statutair gevestigd te Son en Breugel en kantoorhoudende te (5692 EL) Son en Breugel op Science Park Eindhoven 5502, ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 17040749. Bakker Magnetics kan worden bereikt via info@bakkermagnetics.com.

1.2 Enerzijds beoogt het Beleid uit te leggen waarom en hoe gegevens die natuurlijke personen identificeren of zouden kunnen identificeren ("Persoonsgegevens") door Bakker Magnetics worden verwerkt. Tenzij anders aangegeven, is Bakker Magnetics de "verantwoordelijke voor de verwerking", zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Beleid. Anderzijds is de Policy opgesteld om u te informeren over het gebruik van cookies op de website www.bakkermagnetics.com (hierna: "Website") zoals deze wordt onderhouden door Bakker Magnetics.

2 Deel I - Persoonsgegevens

2.1 Bakker Magnetics kan uw Persoonsgegevens verwerken in de volgende situaties:

2.1.1 U bent (in dienst van) een klant van Bakker Magnetics;
2.1.2 U bent (in dienst van) een prospect van Bakker Magnetics;
2.1.3 U bent (in dienst van) een distributeur van Bakker Magnetics;
2.1.4 U bent (in dienst van) een leverancier van producten of diensten aan Bakker Magnetics;
2.1.5 U bent een sollicitant van Bakker Magnetics;

2.2 De Persoonsgegevens die Bakker Magnetics verwerkt (onder meer om een Account aan te maken) omvatten:

2.2.1 Uw voornaam en achternaam;
2.2.2 Uw geslacht;
2.2.3 Uw bedrijfsnaam
2.2.4 Uw (zakelijke) adresgegevens;
2.2.5 Uw (zakelijk) e-mail adres;
2.2.6 Uw (zakelijk) telefoonnummer;
2.2.7 Aanvullende Persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van uw relatie met Bakker Magnetics.

2.3 Naast deze Persoonsgegevens kunnen er andere situaties zijn waarin u verdere Persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit betreft de volgende categorieën Persoonsgegevens:

2.3.1 De Persoonsgegevens die u aan Bakker Magnetics verstrekt in het kader van het zakendoen met Bakker Magnetics, met inbegrip van maar niet beperkt tot Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van enige met Bakker Magnetics gesloten overeenkomst.

2.3.2 De Persoonsgegevens die Bakker Magnetics verkrijgt door uw gebruik van onze Website, door contact met ons op te nemen of anderszins met ons te communiceren, al dan niet namens een onderneming.

3 Bronnen

3.1 Bakker Magnetics verzamelt in beginsel Persoonsgegevens van u.
Dit is niet het geval in de volgende gevallen:

3.1.1 Indien Bakker Magnetics uw Persoonsgegevens ontvangt van een afnemer, distributeur of leverancier die deze gegevens aan Bakker Magnetics doorgeeft. Dit stelt Bakker Magnetics in staat haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met de betreffende klant, distributeur of leverancier na te komen;

3.1.2 Indien Bakker Magnetics Persoonsgegevens ontvangt van een andere organisatie.

4 Rechtsgronden

4.1 Bakker Magnetics verzamelt Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

4.1.1 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u, uw werkgever of klant partij is, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;

4.1.2 Op basis van het gerechtvaardigde belang van Bakker Magnetics als commerciële organisatie om haar producten aan te bieden en personeel te werven, behalve indien uw belangen of fundamentele rechten zwaarder wegen dan deze belangen;

4.1.3 Indien nodig zal Bakker Magnetics uw aanvullende toestemming vragen om uw Persoonsgegevens te verwerken.

5 Doeleinden

5.1 Bakker Magnetics verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

5.1.1 Bakker Magnetics in staat te stellen de overeenkomst met u, uw werkgever of klant uit te voeren. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het leveren van producten.

5.1.2 Om Bakker Magnetics in staat te stellen u te identificeren, met u te communiceren en op locatie producten aan u te leveren.

5.1.3 Om Bakker Magnetics in staat te stellen direct marketing activiteiten uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het informeren van u over onze producten, evenementen, en opties om de doeltreffendheid van deze activiteiten te beoordelen;

5.2. Het verstrekken van de op grond van artikel 4.1.1 gevraagde Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst met Bakker Magnetics. Door het niet verstrekken van deze gegevens kan Bakker Magnetics mogelijk niet voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van eventuele lopende of toekomstige overeenkomsten. Het verstrekken van de onder 4.1.2 en 4.1.3 gevraagde Persoonsgegevens is geen vereiste, noch een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst met Bakker Magnetics. Bij gebreke van verstrekking van deze gegevens is Bakker Magnetics echter mogelijk niet in staat haar verplichtingen na te komen.

6 Bewaring van gegevens

6.1 Bakker Magnetics bewaart verzamelde Persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verkregen. Persoonsgegevens zullen nooit langer worden bewaard dan de hieronder aangegeven termijnen, tenzij Bakker Magnetics wettelijk verplicht is deze Persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden) en tenzij u toestemming heeft gegeven om deze Persoonsgegevens langer te bewaren.

6.2 De opslagtermijnen voor de volgende categorieën Persoonsgegevens zijn als volgt:

  • Persoonsgegevens van (personen in dienst van) afnemers en leveranciers: 5 jaar na beëindiging van de laatste overeenkomst met Bakker Magnetics;
  • Persoonsgegevens van (personen in dienst van) prospects: 5 jaar na het laatste contact met Bakker Magnetics;
  • Persoonsgegevens van sollicitanten: 4 weken na het einde van een sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om deze Persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de Persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure;
  • Persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op onze Website of anderszins vrijwillig verstrekt aan Bakker Magnetics: 1 jaar na het laatste contact met u.

7 Ontvangers en overdracht

7.1 Bakker Magnetics kan Persoonsgegevens overdragen aan derden, zogenaamde "ontvangers", indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarnaar in dit Beleid wordt verwezen. De (categorieën van) mogelijke ontvangers van Persoonsgegevens zijn onder meer:

7.1.1 Onze (uiteindelijke) moedermaatschappij en andere aan Bakker Magnetics gelieerde ondernemingen;

7.1.2 Onze zakenrelaties, klanten, (Cloud)leveranciers en contractors, voor de uitvoering van een overeenkomst met Bakker Magnetics, of uit hoofde van onze normale bedrijfsuitoefening met u, uw klant of werkgever;

7.1.3 Onze accountants, juridische adviseurs, accountants en andere adviseurs;

7.1.4 Met betrekking tot onze Website: aanbieders van hulpmiddelen om het gebruik van onze Website te analyseren onder de voorwaarden die zijn opgenomen in ons cookiebeleid (zie hieronder);

7.1.5 Eventuele andere ontvangers waarmee u uitdrukkelijk of stilzwijgend instemt voor het verrichten van diensten door Bakker Magnetics aan u, of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

8 Potentiële ontvangers en overdrachten

8.1 Naast ontvangers als bedoeld in artikel 7, kan Bakker Magnetics in de volgende gevallen Persoonsgegevens bekendmaken of openbaren:

8.1.1 Indien Bakker Magnetics betrokken is bij de aan- of verkoop van een onderneming, in welk geval Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan een kandidaat-koper, in welk geval de Persoonsgegevens zullen worden verstrekt in overeenstemming met dit Beleid;

8.1.2 Indien Bakker Magnetics Persoonsgegevens moet verstrekken op grond van een wettelijke verplichting, of ter uitvoering van het Beleid, de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst met u (of uw werkgever of klant), ter vrijwaring van de rechten, eigendom en vrijheden van Bakker Magnetics of haar klanten, of anderen, dan zal Bakker Magnetics die maatregelen nemen die zij nodig acht.

9 Internationale overbrenging

9.1 Bakker Magnetics zal in beginsel geen Persoonsgegevens doorgeven aan landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: "EER").

9.2 Indien Bakker Magnetics Persoonsgegevens doorgeeft aan een land of internationale onderneming buiten de EER, dan draagt Bakker Magnetics er zorg voor dat passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de Persoonsgegevens.

10 Technische en organisatorische maatregelen (beveiliging)

10.1 Bakker Magnetics hecht veel waarde aan de bescherming van Persoonsgegevens en heeft passende maatregelen genomen en de nodige waarborgen geïmplementeerd. Deze maatregelen voldoen aan de vereisten onder de GDPR, en omvatten:

 • Toegangsbeveiliging op basis van "need to know".
 • Duidelijke interne regels voor ICT-gebruik en steekproefsgewijze controles op de naleving.
 • Goede back-up en herstelprocedure.
 • Voldoende technische maatregelen, zoals: firewalls, anti-virus & anti-malware

software, beveiligde internetverbindingen, autorisaties en wachtwoorden.

 • Encryptie van gegevens en pseudonimisering van persoonlijke gegevens.
 • Interne protocol data lekken.

11 Rechten

11.1 Afhankelijk van de situatie en onder bepaalde voorwaarden geeft de GDPR de betrokkenen de volgende rechten:

11.1.1 Het recht om toestemming te vragen voor inzage in de Persoonsgegevens;

11.1.2 Het recht om rectificatie van de Persoonsgegevens te verzoeken;

11.1.3 Het recht om te verzoeken dat Persoonsgegevens worden verwijderd;

11.1.4 Het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van gegevens;

11.1.5 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

11.1.6 Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

11.1.7 Indien de verwerking op toestemming berust: het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking;

11.1.8 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming.

11.2 Voor de uitoefening van deze rechten kan Bakker Magnetics om specifieke aanvullende informatie verzoeken. Deze aanvullende informatie wordt uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitoefening van de voornoemde rechten.

12 Vragen

12.1 Indien u vragen heeft over de verwerking van Persoonsgegevens door Bakker Magnetics en verzoeken heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 11), kunt u contact opnemen met Bakker Magnetics via de informatie genoemd in artikel 1.1 van dit Beleid.

13 Deel II - Cookiebeleid

13.1 Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op het apparaat waarmee u verschillende locaties op het internet bezoekt. Bakker Magnetics gebruikt deze cookies om ervoor te zorgen dat de Website kan worden gebruikt zoals bedoeld door Bakker Magnetics.

13.2 Bij het eerste gebruik van de Website wordt u verzocht akkoord te gaan met het gebruik van cookies die Bakker Magnetics via de Website gebruikt. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en de geplaatste cookies via uw browserinstellingen te verwijderen en het gebruik van de Website te staken.

14 Doel

14.1 Bakker Magnetics maakt op de Website gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

14.1.1 Zorgen voor een optimaal functionerende Website;

14.1.2 Het ontwikkelen en verbeteren van de Website;

14.1.3 Het mogelijk maken van contact met Bakker Magnetics via de Website;

14.1.4 Het analyseren van het gebruik van de Website, waaronder begrepen het analyseren welke bedrijven de website van Bakker Magnetics bezoeken op basis van IP-adressen;

14.1.5 Het maken van statistieken over het gebruik van de Website;

15 Welke cookies worden gebruikt

15.1 Hieronder volgt een lijst van de cookies die worden geplaatst, wat ze doen en hoe ze werken.

Geplaatst door Naam cookie Wat doet het koekje Hoe lang?
Google, Inc Google Analytics Analytische Cookie. Het monitoren en opslaan van analyses van het gebruik van de Website. Deze cookie bevat of verwerkt geen Persoonsgegevens onbeperkt
Google, Inc Google TAG manager Analytische Cookie. Het monitoren en opslaan van analyses van het gebruik van de Website. Deze cookie bevat of verwerkt geen Persoonsgegevens onbeperkt
Bakker Magnetics Download manager Download Cookie voor het herkennen van het e-mail adres ten behoeve van eenmalige bezorging onbeperkt

15.2 Andere cookies

Bakker Magnetics heeft niet altijd een duidelijk inzicht in de cookies die door derden via de Website worden geplaatst. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van embedded elementen op de Website. Dit zijn teksten, afbeeldingen of video's die niet op de Website van Bakker Magnetics zijn opgeslagen, maar via de Website worden getoond. Mocht u op de Website cookies tegenkomen die onder deze categorie vallen en die hierboven niet zijn vermeld, laat het ons dan weten. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies zij plaatsen, en waarom zij de cookie plaatsen, wat de bewaartermijn van de cookie is en hoe uw privacy wordt gewaarborgd.

16 Bestanden downloaden

16.1 Wanneer u bestanden download van Bakkermagnetics.com geeft u direct toestemming om opgenomen te worden in onze emailing database en om benaderd te worden voor commerciële doeleinden.

17 Browser instellingen

17.1 Indien u er niet mee instemt dat er cookies op uw apparaat en/of computer worden opgeslagen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing ontvangt voordat de cookies worden opgeslagen. U kunt de browserinstellingen aanpassen om alle cookies te weigeren, of alleen de cookies van derden te weigeren. Het is ook mogelijk om opgeslagen cookies te verwijderen. Let op: u moet de instellingen wijzigen voor elke browser en elk apparaat dat u gebruikt.

17.2 Het is belangrijk om te begrijpen dat als u cookies weigert, wij niet langer kunnen garanderen dat de Website optimaal functioneert. Dit kan tot gevolg hebben dat verschillende functies verloren gaan of dat een deel van de website niet meer zichtbaar is. Het weigeren van cookies betekent niet dat u geen advertenties meer zult zien, het betekent dat u geen gepersonaliseerde advertenties meer zult zien.

17.3 Meer informatie over de instellingen van uw browser is beschikbaar via de helpfunctie van uw browser.

18 Veranderingen

18.1 Dit Beleid dient af en toe te worden aangepast naar aanleiding van wijzigingen aan regels met betrekking tot de Website of cookies. Bakker Magnetics behoudt zich het recht voor om deze Policy zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze pagina zal steeds de meest recente versie van de cookieverklaring bevatten.

19 Vragen

19.1 Indien u vragen heeft over het gebruik van cookies door Bakker Magnetics, kunt u contact opnemen met Bakker Magnetics via de informatie in artikel 1.1 van dit Beleid.

Bakker Magnetics. Delivering magnetic expertise.